KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Moje prawa, czyli mam prawo do: Moje obowiązki, czyli powinienem:

1)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

2)   poszanowania swej godności, przekonań i własności;

4)     swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

5)     rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów

6)     otrzymania informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel,

7)     obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)     korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

9)     wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

10) nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców lub opiekunów,

11) wyboru kół zainteresowań i innych proponowanych przez szkołę form zajęć pozalekcyjnych, odbywania ich w pomieszczeniach szkolnych, korzystania w tym czasie ze sprzętu i pomocy naukowych.

12) Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno - pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.

13) Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, samorządu klasowego, rady rodziców – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

14) W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

 

1)     przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2)     szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;

3)     przeciwstawiać się przejawom brutalności;

4)     dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów, nie powinien posiadać i używać narkotyków, tytoniu i alkoholu;

5)     dbać o dobro, ład i porządek w szkole;

6)     brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;

7)     przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (sala komputerowa, biblioteka, szatnia, „mini” sala gimnastyczna,...);

8)     zostawiać okrycia wierzchnie w szatni, nosić obuwie zamienne.

      10) Szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.

11) W okresie ustalonym przez dyrektora szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.

12) Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

13) Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica, a w przypadkach szczególnych na wniosek nauczyciela.

14) Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do dwóch tygodni, licząc od ostatniego dnia nieobecności.

15) Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:

- uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

-  grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.

    Przez strój galowy należy rozumieć:

- dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka;

- dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.

     Ubiór codzienny ucznia jest dowolny, przy zachowaniu następujących ustaleń:

- w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy,

- na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zastępcze

- uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,

 
Copyright by Jacek Gałysa