RODO


Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Szkoła Podstawowa w Zabrzeży.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Zabrzeży reprezentowana przez Dyrektora szkoły, adres siedziby: Zabrzeż 117, 33-390 Łącko; Szkoła Podstawowa jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe i statutowe.
Z administratorem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zabrzeży dane kontaktowe: elektronicznie - email: sp.zabrzez@lacko.pl, telefonicznie: +48 18 444 60 68, pisemnie na adres siedziby Administratora.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, elektronicznie pod adresem mailowym: iod.scuw@lacko.pl.
Podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej (Art.6 RODO) i okresie przetwarzania danych osobowych.Dane dostarczone dobrowolnie (np. dane rekrutacyjne, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja, będą przechowywane przez okres 2 lat).
Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Sąd Rodzinny, Policja, PPP, OPS),
b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
c) szkołom i instytucjom partnerskim w ramach organizowanych konkursów, zawodów , itp.
d) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,
w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.
Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 
 

 
Copyright by Jacek Gałysa